Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kamatkalkulátor programjai kizárólag ezen a honlapon működnek, más, kamatszámítást biztosító holnapok nem a kamatkalkulátor programját alkalmazzák!

A kamatkalkulátorral az új Ptk. szerinti kamat is kiszámítható.

A kalkulátorok működésének jogi és matematikai háttere

A kamatkalkulátor jelenleg négyféle programot tartalmaz:

késedelmikamat-kalkulátor

ugrás az ismertetőhöz a kalkulátor megnyitása

ügyletikamat-kalkulátor

ugrás az ismertetőhöz a kalkulátor megnyitása

vegyeskamat-kalkulátor

ugrás az ismertetőhöz a kalkulátor megnyitása

uzsorakalkulátor

ugrás az ismertetőhöz a kalkulátor megnyitása

Megjegyzendő, hogy a kamatkalkulator.hu a kizárólag Ptk.-n alapuló pénzkövetelésekkel kapcsolatban használható, pénzügyi szervezetek kamattal terhelt szolgáltatásaihoz nem.


A késedelmikamat-kalkulátor

A késedelmikamat-kalkulátor a régi Ptk. 301. § (1) bekezdésében és a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében, valamint az új Ptk. 6:47. §-ában, 6:48. §-ában és 6:155. §-ában meghatározott, kamatmentes pénztartozásra vonatkozó késedelmi kamat kiszámításához nyújt segítséget.

Akkor célszerű ezt a kalkulátort használni, ha a tartozás egyébként kamatmentes (régi Ptk. 301. § (1) bek., új Ptk. 6:48. § (1) bek.), tehát nincs kikötve ügyleti kamat, és a kötelezett késedelembe esett.

Példák:
1. valaki 100.000,- forinttal tartozik, amelyre vonatkozóan a szerződő felek nem kötöttek ki ügyletikamat-fizetési kötelezettséget, csupán abban állapodtak meg, hogy a 100.000,- forintot 2010. szeptember 30. napjáig kell visszafizetni, erre azonban e határidőig nem kerül sor - ebben az esetben lehet követelni a késedelmi kamatot akkor is, ha késedelmi kamat fizetésében egyébként nem állapodtak meg
2. a fenti példa előfordulhat károkozással kapcsolatos esetben is, amellyel kapcsolatban szem előtt tartandó, hogy a károkozáskor a károkozó azonnal késedelembe esik, azaz a kártérítés összegén felül kamat is követelhető attól a pillanattól

A Ptk. a késedelmi kamatra vonatkozó szabályai 4-5 évenként módosultak. E rendelkezések a rendszerváltást követően 1996-ban, majd 2000-ben, 2004-ben és 2013-ban változtak. Az új Ptk. hatálybalépésével nem módosultak a késedelmi kamat számításának szabályai.

A jogalkotó szándékának megértéséhez figyelembe kell venni a szerződési szabadság alapját képező diszpozitivitás elvét, valamint a kamatszámítás módját megváltoztató törvények indokolását is. A diszpozitivitásból következően a törvény szóhasználatától függetlenül a felek - közös akarattal - mindig eltérhettek (eltérhetnek) az éppen hatályos rendelkezésektől. Bár a törvény jelenleg hatályos szövege (sajnos) csupán arra utal, hogy jogszabály térhet el a Ptk.-ban írt késedelmi kamatra vonatkozó szabályoktól, azonban a szöveget megállapító törvény indokolása szerint a felek eltérő akaratát nem szükséges kimondani törvényi szinten, hiszen az a diszpozitivitás elvéből következik, ennek ellenére a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében célszerűbb lett volna a felek eltérő rendelkezésére való hivatkozást benne hagyni a normaszövegben.

E változások miatt értelemszerűen eltérően kell számítani a 2004. május 1. előtt és után keletkezett jogviszonyokból eredő pénzkövetelések késedelmi kamatait, és figyelembe kell venni azt is, hogy a jogviszony gazdálkodó szervezetek között jött-e létre.

2004. május 1-jét megelőzően - ahogy fent utaltunk rá - a felek szabadon állapodhattak meg a késedelmi kamat mértékéről, és csak megállapodás hiányában kellett a Ptk. rendelkezéseit alkalmazni. A felek megállapodhattak fix kamatmértékben is, de tipikus kikötésnek számított a jegybanki alapkamattal azonos, illetve annak kétszeres mértékével megegyező késedelmi kamat kikötése. A kalkulátor ennek megfelelően biztosít lehetőséget a felek által kikötött késedelmikamat-mérték megadására.

A 2004. május 1-jét követő időszak vonatkozásában a késedelemmel érintett időszakot megelőző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni a késedelmi kamat kiszámításakor. A kalkulátorban rögzített kamatmértékek a vonatkozó jogszabályokban, illetve a Magyar Nemzeti Bank honlapján ellenőrizhetőek. Az MNB honlapjáról készített képen kiemeltük a kamatszámításhoz használt kamatmértékeket.

A kalkulátorban azt is be kell állítani, hogy a kamat számítására gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyában kerül-e sor, hiszen ebben az esetben a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

Előfordulhat olyan helyzet is, amelyben a jogviszony (pl. szerződés) 2004. május 1-jét megelőzően keletkezett, a késedelembe esés azonban ezt követően állt be. Erre vonatkozóan részletes leírás olvasható az alábbiakban.
[további részletek megjelenítése]

2013. július 1. napjától kezdődően a Ptk. 301. § (2) bekezdése kimondja, hogy kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére, továbbá a gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződése esetén a jegybanki alapkamat nem hét, hanem nyolc százalékponttal növelendő. A kalkulátorok mindezt figyelembe veszik, és a számítások során - a visszaható hatály tilalmából következően - a 2013. július 1. napját követően keletkezett jogviszonyok esetében alkalmazzák. A kalkulátorok kiszámítják továbbá a szintén 2013. július 1. napjától alkalmazandó ún. behajtási költségátalányt, mely gazdálkodó szervezetek közötti szerződés esetén fizetendő.

A 2014. március 15-től hatályos új Ptk. a régi Ptk. 2013. július 1. napjától hatályos szövegének megfelelő kamatszámítási rendelkezéseket tartalmazza.


Kamatszámítás többhavi díjtartozás esetén

A késedelmikamat-kalkulátorral egyszeri adatbevitellel kiszámítható olyan összeg vonatkozásában is a késedelmi kamat összege, amely minden hónapban ugyanazon a napon válik esedékessé, de ezt az összeget az adós folyamatosan elmulasztja megfizetni. Ebben az esetben tehát a kalkulátor "lépcsőzetesen" kiszámítja minden havi összeg vonatkozásában a késedelmi kamatot. Ilyen számítás esetén a késedelembe esés napja az a dátum, amikor a legelső összeget az adós nem fizette meg határidőben. Pl. ha egy díjat minden hónap 15. napjáig kell megfizetni, akkor késedelembe esés napjaként a legkorábban meg nem fizetett összegre vonatkozó évet, hónapot és a 16. napot kell megadni.

a késedelmikamat-kalkulátor megnyitása

 

A késedelmikamat-kalkulátor matematikai háttere

A program - a változó kamatmértékek miatt - az egymást követő időszakokra részkamatokat számol, melyek összeadása eredményezi a kezdő és befejező időpont között eltelt teljes időszakra vonatkozó kamat összegét.

Egy példával szemléltetve: hogyan számolja ki a kamatot a program 2007-04-02 és 2008-08-21 között? Elsőként 2007-04-02 és 2007-06-30 között, majd 2007-07-01 és 2007-12-31 között, ezt követően 2008-01-31 és 2008-06-30, végül 2008-07-01 és 2008-08-21 között számolja ki az eltelt napok számát. Az így kiszámolt részidőszakokra a program kiszámolja a részkamatok összegét, melyek összeadását követően írja ki a teljes kamatot (illetve a kamattal növelt tőkeösszeget, azaz az összes követelést).

Az ügyletikamat-kalkulátor

Az ügyletikamat-kalkulátor egyszerű kamatszámítási műveletet végez el. A követelt összegen, az első, ügyleti kamattal érintett napnak, valamint a teljesítés napjának dátumán kívül meg kell adni egy tetszőleges kamatmértéket. Ezekkel az adatokkal az ügyletikamat-kalkulátor kiszámítja a megadott időszakra vonatkozó ügyleti kamat összegét.

Akkor célszerű használni ezt a kalkulátort, ha a kötelezett még nem esett késedelembe, és a jogosult szeretné kiszámítani, hogy a teljesítés napján mekkora összeget (tőke+kamat) kell a kötelezettnek a részére megfizetnie.

Példa: valaki 100.000,- forinttal tartozik, amely után évi 11%-os kamatot is kell fizetnie, de még nem érkezett el az a nap, amikor legkésőbb a teljesítésre (azaz a fizetésre) sor kell, hogy kerüljön. Az összeget és az éves kamatmértéket megadva az ügyletikamat-kalkulátor kiszámítja, mekkora lesz a kamat összege és így a visszafizetendő teljes pénzösszeg.

Megjegyzendő, hogy a Ptk. 232. § (1) bekezdése szerint a szerződéses kapcsolatokban - ha jogszabály kivételt nem tesz - kamat jár. Magánszemélyek egymás közti szerződési viszonyában kamat csak kikötés esetében jár. Ilyen korlátozást az Ăşj Ptk. nem tartalmaz.


az ügyletikamat-kalkulátor megnyitása

 

Az ügyletikamat-kalkulátor matematikai háttere

A program először kiszámítja a megadott tőkeösszegre vonatkozó, egy teljes évi kamat összegét, ebből megállapítja az egy napra jutó kamatösszeget. Ezt követően kiszámítja a dátumok között eltelt napok számát. E két adat összeszorzása eredményezi az ügyleti kamat összegét.

A vegyeskamat-kalkulátor

A vegyeskamat-kalkulátor ötvözi az ügyletikamat-kalkulátort és a késedelmikamat-kalkulátort.

Akkor célszerű a vegyeskamat-kalkulátort használni, ha a kamattal terhelt pénztartozást a kötelezett nem fizeti vissza az esedékességkor, azaz késedelembe esik. Így egyrészt az esedékesség napjáig ügyleti kamatot, valamint a késedelem idejére késedelmi és ügyleti (azaz vegyes) kamatot kell fizetnie a kötelezettnek.

Példa: valaki 100.000,- forinttal tartozik, amely pénzösszeget 3% ügyleti kamattal együtt kellett volna visszafizetnie 2010. szeptember 30-ig. Ezt nem tette meg, így a jogviszony kezdetétől az esedékesség napjáig 3%-os ügyleti kamatot, 2010. október 1. napjától pedig a 3%-os ügyleti kamaton felül - a megállapodásuknak megfelelő - 8%-os késedelmi kamatot is lehet tőle követelni.

Ezt a kamatszámítási módot nem nevesíti a Ptk., azonban a Ptk. 301. § (3) bekezdésében meghatározott kamatszámítási módot a BDT.2007 1520 "vegyes kamatként" említi. A Ptk. 301. § (3) bekezdése szerint "ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jogszabály vagy szerződés alapján jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű kamatot, de összességében legalább az (1) bekezdésben meghatározott [azaz legalább a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű] kamatot köteles megfizetni". Erre vonatkozóan fogalmazza meg a BDT.2007 1520, hogy "kölcsönszerződés esetében az adós a kölcsöntartozás esedékességének időpontjáig ügyleti, ezt követően pedig késedelmi kamatot fizet. A késedelem idejére ún. vegyes kamatot kell számítani, a késedelmi kamat mértéke ugyanis a szerződésben kikötött ügyleti kamat - mint a kölcsönösszeg használatáért járó ellenszolgáltatás -, másrészt a törvényben meghatározott kamat együttes összege".

A vegyeskamat-kalkulátor az első, ügyleti kamattal érintett naptól az esedékesség napjáig kiszámítja az ügyleti kamat összegét, majd a késedelembe esés napjától (amely az esedékesség napját követő nap) a teljesítés napjáig kiszámítja a vegyes kamat összegét, amely - nem gazdálkodó szervezetek (vállalkozások) egymás közötti viszonyában - a hivatkozott Ptk.-szabály és a BDT.2007 1520 alapján megegyezik az ügyleti kamat és a késedelmi kamat harmadának összegével, kivéve, ha ez kevesebb mint a késedelmi kamat teljes összege, mert ebben az esetben a vegyes kamat mértéke megegyezik a késedelmi kamat mértékével (azaz a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal). Gazdálkodó szervezetek (vállalkozások) egymás közötti szerződése esetén a Ptk. ilyen "egyharmados megkötést" nem tartalmaz, azaz a vegyes kamat mértéke egyszerűen úgy számolandó, hogy az ügyleti kamathoz hozzá kell adni a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének hét - a 2013. július 1. napját követően keletkezett jogviszonyok esetében nyolc - százalékkal (százalékponttal) növelt összegét.


a vegyeskamat-kalkulátor megnyitása

 

A vegyeskamat-kalkulátor matematikai háttere

A vegyeskamat-kalkulátor a számítás során az ügyletikamat-kalkulátornál és a késedelmikamat-kalkulátornál ismertetett számítási módok kombinációját alkalmazza.

Az uzsorakalkulátor

A rĂ©gi Ptk. 202. §-a szerint ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, a szerződés semmis (uzsorás szerződés). A rĂ©gi Ptk. az uzsorás szerződések vonatkozásában a bíróság számára mérlegelési lehetőséget biztosít a szerződés megszüntetése, a visszatérítés egészben vagy részben történő elengedése vonatkozásában. A 2012. április 1. napjától hatályos szabályok a pénzzel tartozó szerződő fél pozícióját fokozottabban védik. Ettől az időponttól hatályos ugyanis az a rendelkezés, mely szerint a magánszemélyek egymás közötti viszonyában kikötött késedelmi kamat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis. (Ez a szabály két helyen is megjelenik a rĂ©gi Ptk.-ban: 232. § (3) bekezdés, 301. § (3) bekezdés.) Ez nem jelenti azt, hogy a felek nem állapodhatnak meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékénél nagyobb kamatban, azonban a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékén felüli kamat a törvény erejénél fogva semmis. A rĂ©gi Ptk. 234. § (1) bekezdése kimondja, hogy a semmis szerződés érvénytelenségére - ha a törvény kivételt nem tesz - bárki határidő nélkül hivatkozhat. A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. A jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékénél magasabb kamat kikötése ugyanakkor nem teszi semmissé a teljes szerződést, hanem – ahogy a törvény szövegéből is következik – a kamattartozásnak csak a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke feletti része válik semmissé a törvény alapján. Annak megállapítása, hogy mekkora az uzsorás kamatrész és az arra eső összeg, nem feltétlenül egyszerű pláne, ha hosszabb távon kell a kötelezettnek kamattal terhelt tartozását törlesztenie, ebben segít az uzsorakalkulátor.

A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény iktatta be a rĂ©gi Ptk.-ba a 2012. április 1. napjától hatályos, fent ismertetett szabályokat, és átmeneti rendelkezésként kimondta, hogy azokat csak a hatályba lépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni (rĂ©gi Ptk. 689. §). Ez azt jelenti tehát, hogy csak a 2012. április 1-jét követően kötött szerződéseknél vizsgálható az, hogy a magánszemélyek közötti kamatkikötésnek van-e olyan nagy, hogy az meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.

Az uzsorakalkulátor követi a jegybanki alapkamat mértékének változását. Erre vonatkozóan a törvény nem ad egyértelmű iránymutatást, nem fogalmaz úgy, hogy a "szerződéskötéskor hatályos" jegybanki alapkamat mértékét kellene 24 százalékponttal növelni. Ebből következően előfordulhat, hogy a szerződéskötéskor a felek által megállapított kamatmérték a jegybanki alapkamat változásától függően uzsorássá válik, vagy éppen a szerződés megkötésekor uzsorás kamatmérték a jegybanki alapkamat változása következtében elveszíti uzsorás jellegét. Az uzsorakalkulátor kialakításakor a pénzzel tartozó kötelezett helyzetének védelme érdekében választottuk ezt a jogértelmezést, ugyanis ennek az új jogintézménynek ez az alapvető célja. Ne hivatkozhasson ugyanis a jogosult arra, hogy korábban, más jegybanki alapkamat mellett nem számított uzsorásnak a kikötött kamat, és emiatt a szerződés fennállása alatt végig (akár évekig) a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke feletti kamatot követelhet. Ez az eset akkor fordulhat elő, ha a felek kikötnek például 34%-os éves kamatot, a jegybanki alapkamat történetesen 10%, így a kamat kikötése épphogy nem számít uzsorásnak, mert a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke pont 34%. Ha azonban a szerződéskötést követően a jegybanki alapkamat 5%-ra csökken, akkor a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke 29%. Kérdés tehát, hogy ebben az esetben a 29% és a 34% közötti 5 százalékpont uzsorásnak számít-e, mert a szerződéskötés időpontjában a 34%-os kamat még nem volt uzsorás, időközben ugyanakkor „kiment” alóla a jegybanki alapkamat. Az uzsorakalkulátor megalkotásakor arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy igen, ebben az esetben uzsorásnak számít arra az attól az adott időszaktól kezdődően a kamatmérték, amikor a jegybanki alapkamat csökkent. Ez az értelmezés tovább csökkenti a pénzt követelő szerződő fél erősebb pozícióját, növeli a pénzzel tartozó kötelezett védelmét, hiszen a szerződéskötéskor, adott időpontban megállapított fix kamatmérték a jövőben a felek ráhatása nélkül is alakul. Megjegyzendő ugyanakkor, ha a felek adott időpontban eleve uzsorás kamatot kötöttek ki, és később annyit emelkedik a jegybanki alapkamat, hogy annak a 24 százalékponttal növelt mértéke meghaladja a szerződéskötéskori uzsorás kamatmértéket, az a pénzkövetelés jogosultjának kedvez, ezzel együtt azonban az uzsorás időszakra vonatkozóan az uzsorás rész semmissége továbbra is fennáll. Erre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy ez új törvényi szabályozás – az uzsorakalkulátor indításakor nincs még bírósági gyakorlat. Az uzsorakalkulátort természetesen a bírósági gyakorlathoz igazítjuk, ha az eltérően alakul.

Az uzsorakalkulátorban nem lehet kiválasztani azt a két opciót, amely a jegybanki alapkamat mértékéhez köti a felek késedelmi kamatra vonatkozó megállapodását, azaz azt, hogy a felek a mindenkori jegybanki alapkamathoz vagy annak a kétszeres mértékéhez kötik a késedelmi kamat mértékét. Ennek két oka van: logikailag kizárt, hogy a jegybanki alapkamat mértéke meghaladja a jegybanki alapkamat mértékének 24 százalékponttal növelt összegét. Ez tehát azt jelenti, hogy a szerződés a törvény alapján nem lehet uzsorás, ha a késedelmi kamat mértékét a felek a mindenkori jegybanki alapkamathoz kötik (ugyanakkor ez nem korlátozza a bíróság mérlegelési jogkörét). A másik ok: nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. (Ez ugyanis azt jelentené, hogy magának a jegybanki alapkamatnak kellene 24%-nál magasabbnak lennie.)

Fontos kiemelni, hogy ezek a kogens szabályok mindenki által és minden esetben figyelembe veendők (ahogy fent már utaltunk rá, a 2012. április 1. napját követően megkötött szerződések esetében), ugyanakkor a bíróságnak továbbra is lehetősége van arra, hogy a fent hivatkozott rĂ©gi Ptk.-szabályok alapján egyedi ügyekben akár a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékénél alacsonyabb kamatmértéket tartalmazó szerződéseket is uzsorásnak nyilvánítson, és ennek megfelelően beavatkozzon a szerződéses jogviszonyba.
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ezek a rendelkezések kizárólag magánszemélyek egymás közötti jogviszonyaiban alkalmazandók!

Ugyan kizárólag a 2012. április 1. napját követően megkötött szerződések esetében vehető figyelembe az uzsorakamatra vonatkozó speciális törvényi korlátozás, de a kalkulátorban lehetővé tettük korábbi időpont megadását azért, hogy felhasználóink kipróbálhassák hosszabb időszakra vonatkozóan is az uzsorakalkulátort, de természetesen a 2012. április 1-jét megelőző adatoknak semmilyen relevanciája vagy jogszabályi alapja nincs.

Az uzsorakalkulátorral két módon lehet számítást végezni attól függően, hogy mely adatok ismertek. Az egyik számítási mód akkor alkalmazható, ha a kikötött kamatmérték ismert, a másik számítási mód esetén nem kell ismerni a kikötött kamatmértéket, csak a teljes visszafizetendő összeget. Ez utóbbi számítási módra akkor lehet szükség, ha a felek által megkötött szerződésben a tőkeösszegen kívül csupán annyi szerepel, hogy adott időpontban mekkora összeget kell visszafizetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új Ptk. nem tartalmazza már az uzsorakamat számítására vonatkozó szabályokat!


az uzsorakalkulátor megnyitása

 

Az uzsorakalkulátor matematikai háttere

Az uzsorakalkulátor a jegybanki alapkamat mértékét, a Ptk. szabályait és a felek által megadott kamatmértéket felhasználva számítja ki az egyes időszakokra vonatkozó késedelmi kamat összegét, és megállapítja, hogy az a törvényben előírt mértéknél magasabb-e vagy sem.

Belépés


Partnereink


Kiemelt ügyfeleink

Posta
Volvo
GallFerenc
Ingatlanhirek
ugyvednet


Statisztika

A kamatkalkulátorral végzett számítások száma
- ma: 107
- e hónapban: 2568
- összesen: 264 419

Számításaink szerint legalább 44070 munkaórát spóroltunk meg felhasználóinknak.


Az oldalcsoport további tagjai:
www.hatarido-szamitas.hu
www.torvenyfigyelo.hu

www.kamatkalkulator.hu © 2010-2014
Ajánlott legkisebb felbontás: 1024*768